Psychologie


EETPROBLEMEN BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

LIEN GOOSSENS – 19u – FPPW, Aud 2

Eetproblemen kunnen opduiken op verschillende leeftijden gedurende de ontwikkeling van kleuter tot adolescent. Hierbij gaat het onder andere om jonge kinderen die een beperkt of kieskeurig eetpatroon vertonen, kinderen die overmatig bezig zijn met piekeren over hun uiterlijk of gewicht, of adolescenten die zichzelf strikte dieetregels opleggen om de controle over hun eetgedrag en gewicht te behouden. Eetproblemen kunnen zowel medische als psychosociale gevolgen met zich meebrengen. Bovendien kunnen ze niet alleen een nefaste invloed hebben op de verdere groei en ontwikkeling van de jongere zelf, maar brengen ze ook in de omgeving van de jongere (ouders, andere gezinsleden, school) heel wat vragen en bezorgdheden met zich mee.

Binnen dit domein is het wetenschappelijk onderzoek het laatste decennium sterk toegenomen. Toch zijn er nog veel onduidelijkheden en misvattingen met betrekking tot eetproblemen, zowel bij de betrokken gezinnen als bij hulpverleners. Zo leeft bij ouders vaak de idee dat eens hun kind een moeilijke eter is, deze altijd een moeilijke eter zal blijven, of dat enkel kinderen met overgewicht ontevreden zijn met hun uiterlijk en pogingen doen om af te vallen. Ook omtrent de oorzaak van eetproblemen leven nog heel wat misvattingen. Zo wordt de media vaak met de vinger gewezen omdat zij een onrealistisch beeld van schoonheid promoten, en op die manier jonge meisjes naar een eetstoornis drijven. Binnen deze lezing zal dieper ingegaan worden op deze vaak voorkomende misvattingen rond eetproblemen.

Lien Goossens is docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten. Gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek wordt ook steeds nagedacht over mogelijke implicaties voor de klinische praktijk, namelijk screening, diagnostiek, preventie en interventie. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het universitair centrum Kind & Adolescent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen.


LOOPBANEN IN BEWEGING

Ans De Vos – 20u – FPPW, Aud 2

We leven in een wereld die onderhevig is aan continue verandering, een sterk concurrentiële omgeving en een onzekere arbeidsmarkt. In die wereld die van organisaties en werknemers veel flexibiliteit vraagt, willen beiden hun ambities waarmaken. Iedere manager – en zeker de human resource manager – staat voor de uitdaging om het beste uit mensen te halen. Net in die onvoorspelbare context is het nodig om aandacht te hebben voor werk en inzetbaarheid vanuit een loopbaanperspectief. Het traditionele loopbaanbeleid, dat uitgaat van voorspelbaarheid, werkzekerheid en loyaliteit, werkt daarbij niet meer. Het gaat immers niet langer om het statisch matchen van medewerkers met jobs, maar om het dynamisch omgaan met veranderingen, met aandacht voor groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op korte en lange termijn.

Duurzaam loopbaanbeleid

Beide groepen zijn vragende partij voor meer flexibiliteit in loopbanen, maar wat die flexibiliteit precies betekent voor organisatie en medewerker lijkt tegenstrijdig. Een duurzaam loopbaanbeleid kan van dit spanningsveld een speelveld maken; een speelveld waarin werknemers kunnen groeien in hun sterktes, met aandacht voor de werkbaarheid van jobs en met oog voor hun inzetbaarheid, en waarin ze op die manier op een bevlogen manier bijdragen tot organisatieresultaten. Bovendien vraagt de complexiteit van de context om een flexibelere en minder hiërarchische aanpak van organisatiestructuren en – processen.

Loopbaanbrekend Onderzoek

Het formuleren van nieuwe, onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen voor deze uitdaging vormde de kern van de SD Worx Leerstoel “Next Generation Work: Creating Sustainable Careers” aan Antwerp Management School. Leidraad was de overtuiging dat er een andere kijk nodig is op loopbanen om te komen tot duurzame oplossingen op het vlak van langer werken, toenemend langdurig ziekteverzuim, talentschaarste en inzetbaarheid. We hebben relevante kennis opgedaan door wetenschappelijke inzichten te bundelen met praktijkervaringen in ons Loopbaanbrekend Onderzoek.

Prof. Ans D V is verbonden aan HR & Organisatieontwikkeling aan Antwerp Management School en zij publiceerde onlangs haar nieuwste werk ‘Loopbanen in beweging’.

foto van VPPK.


SMALL WORLD OF WORDS

Gert Storms – 21u – FPPW, Aud 2

Het onderzoek van de Concat group concentreert zich op het toepassen van formele modellen in de studie van semantische concepten. In de meeste onderzoeken naar categorisatie gebruikt men kunstmatige stimuli, welke participanten van nul moesten aanleren, op basis waarvan vele formele modellen zijn ontwikkeld om deze gegevens uit te leggen.

Een dergelijke formele benadering is zeer zeldzaam onder studies van semantische concepten, waar gegevens vaak slechts geanalyseerd worden met correlatie technieken of een variantieanalyse. In een serie van studies pasten we formele modellen toe, ontwikkeld in de traditie van het categorieleren, op data uit studies met betrekking tot semantische concepten. Onlangs hebben we ook enkele van deze modellen aangepast om de data van gelexicaliseerde semantische concepten te optimaliseren.

In een tweede onderzoekslijn proberen we op een andere manier de kloof tussen categorieleren en de studie van semantische concepten te dichten. Hiervoor ontwikkelden we formele modellen van categorieleren waarin kenmerken van categorie-leren uit het echte leven vervat zijn. Zo introduceerden we bijvoorbeeld een model die het invoeren van nieuwe functies tijdens het
leerproces mogelijk maakt en we ontwikkelden een model met tussenliggende niveaus van abstractie, waaronder het traditionele prototype en voorbeeldmodellen omvat zien als speciale gevallen.

Een derde onderzoekslijn richt zich op de verschillende maten van overeenkomst die kunnen worden gebruikt om semantische variabelen te voorspellen en bij taken die aftakken van verschillende niveaus van verwerking van semantische informatie.

Ten slotte worden kleinere projecten ontwikkeld in verband met uiteenlopende onderwerpen van conceptuele combinatie, inductief redeneren, semantische stoornissen bij patiënten van het type Alzheimer en schizofrenie tot de evaluatie van neuropsychologische instrumenten om semantisch gerelateerde disfunctioneren van verschillende soorten testen.

Ben je met verstomming gelagen, klinkt het allemaal een beetje als chinees of wil je graag meer weten over de onderzoeksprojecten van de Concat Group? Kom dan zeker luisteren naar de uiteenzetting van Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven, Gert Storms, waarop hij jullie graag meeneemt in de wonderwereld van de psycholinguïstiek.


Pedagogie


DUS, WANT, MAAR EN TENZIJ

Jan De Maeyer – 19u – FPPW, Aud 1

Kritisch denken, debatteren, betogen, filosoferen en argumenteren hebben heel wat met elkaar gemeen. Om kritisch te kunnen denken moet men weten welke argumenten ertoe doen om zinnig te kunnen oordelen. In een debat kan men de andere pas overtuigen als argumenten worden aangebracht die relevant zijn. In een betoog proberen we anderen te overtuigen van een standpunt, met argumenten. Filosoferen lijkt misschien een buitenbeentje, maar ook hier moeten we argumenteren.

Kritisch denken en argumenteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren argumenteren (en dus kritisch denken) binnen diverse vakken. Kennis over basisbegrippen argumenteren is dan ook noodzakelijk. In Dus, want, maar en tenzij gidst een zes-stappen-plan de lezer doorheen de materie.

Debatteren is voor jongeren enorm nuttig want ze verwerven er heel wat vaardigheden mee. Een debater is in staat om voor een publiek te spreken, is goed in het luisteren naar wat de andere zegt en reageert alert met argumenten en tegen-argumenten. De auteur bespreekt uitvoerig hoe een debat moet worden gevoerd en hoe men zich erop kan voorbereiden.

Dus, want, maar en tenzij behandelt heel wat spelvormen om te leren debatteren en doet suggesties over onderwerpen. Het laatste hoofdstuk is een synthese en benadrukt hiermee de samenhang tussen kritisch denken, argumenteren, betogen, debatteren en filosoferen.

Jan D M is licentiaat in de lichamelijke opvoeding en doctor in de wijsbegeerte. Hij vervulde verschillende functies in het onderwijs: assistent aan de universiteit, docent aan de hogeschool, leraar, directeur, stafmedewerker bij de AdjunctAdministrateur-Generaal ARGO, coördinerend directeur. Van 2004 tot 2015 was hij algemeen directeur van de scholengroep Panta Rhei (Gent). Hij geeft een aantal lessen over Sport en Ethiek, Argumenteren, Filosoferen met kinderen (HoGent en UGent). Hij richtte een consultancy op, DENKPALET

foto van VPPK.

SOCIAL TEACHER

Lars Matthys – 20u – FPPW, Aud 1

Een digitale krant of een e-book maken, hoe begin je daaraan? Hoe kun je met gebruik van Facebook het groepsgevoel in de klas versterken? Welke sociale media zijn een vat vol inspiratie voor je lesgeven? Hoe breng je de buitenwereld in de klas? Hoe kun je sociale media inzetten om je leerlingen gerichter feedback te geven?

Als leerkracht word je steeds meer geconfronteerd met de digitale vooruitgang. Nieuwe initiatieven en tools schieten als paddenstoelen uit de grond. Sommige van die tools kunnen een stevige meerwaarde betekenen voor je lespraktijk. Tijdens deze lezing tonen de auteurs je hoe je tools, zoals Twitter of Facebook, concreet kunt gebruiken. Ze verzamelen een hele reeks werkvormen en zoeken naar digitale hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

Lars Matthys is al bijna een decennium aan de slag als leerkracht Nederlands in Brussel. Hij is gepassioneerd door technologische vernieuwing binnen het onderwijs en komt met veel plezier hierover een lezing geven op onze faculteit!

foto van VPPK.

GROEPSDYNAMISCH BEGELEIDEN

Inge De Vos – 21u – FPPW, Aud 1

Ben je benieuwd naar hoe je kan inspelen op een groep zodat de onderlinge verbondenheid tussen je cliënten vergroot? Heb je al eens de sneeuwballenmethodiek ingezet om open communicatie in een groep te bevorderen? Wist je dat je door het organiseren van je werking (zoals de ruimte inrichten of de dagindeling) je groep beïnvloedt? Heb je door hoe de waarden van een organisatie vertaald worden in hun werking?

In deze lezing geef ik je tips om de begeleiding van een groep cliënten te verbeteren. Verwacht je aan een interactieve lezing met filmpjes, foto’s uit het werkveld en anekdotes. Hou je smartphone of tablet bij de hand om je te laten horen.

Op jonge leeftijd werd ik gebeten door de dynamiek in groepen via mijn ervaring met jeugdwerk. In vrijwilligerswerken leerde ik hoe plezierig het is om groepen te begeleiden. Als afgestudeerd psycholoog kwam ik na een korte ervaring met HRM terecht in het onderwijs.
Al meer dan 10 jaar ben ik docent op de Hogeschool Gent aan de bacheloropleidingen Ortho-pedagogie en Sociaal werk.

Met enthousiasme begeleid ik al jaren stagiairs in het werkveld en dit inspireerde me om een boek te schrijven waarin de praktijk van het groepsdynamisch begeleiden geïllustreerd wordt.

foto van VPPK.