HUISHOUDELIJK REGLEMENT & VERKIEZINGSREGLEMENT

Titel 1: Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Dit huisreglement beslaat enkel de vereniging “Vlaamse Psychologische en Pedagogische
Kring”, afgekort: “vzw VPPK”.

1.2 Dient goedgekeurd te worden op een vergadering met ⅔ meerderheid.

1.3 Wijzigingen mogen doorgevoerd worden indien men een ⅔ meerderheid bekomt op een
vergadering.

1.4 Na de ingang van een nieuw bestuursjaar dient het huisreglement opnieuw gestemd te
worden op een AV.

ARTIKEL 2 – DEFINIËRING TOEGETREDEN LEDEN, WERKELIJKE LEDEN, RAAD
VAN BESTUUR

2.1 De toegetreden leden zijn lid van vzw VPPK onder de hoedanigheid van een lidkaart.

2.2 De werkelijke leden (verder benoemd als praesidium), zijn alle leden van vzw VPPK die
gestemd zijn door de toegetreden leden door middel van de verkiezingen.

2.3 De raad van bestuur zijn de 4 personen vernoemd op de statuten, en bestaat uit: de Praeses
(of voorzitter), de vice praeses, de quaestor & de secretaris. (tenzij anders beslist op een AV).

2.4 bovenstaande regels zijn conform met de statuten van vzw VPPK.

ARTIKEL 3 – VERGADERINGEN

3.1 Vergaderingen dienen wekelijks op maandag gehouden te worden, gevolgd door een
clubavond. Dit mag gewijzigd worden door de praeses (voorzitter).

3.2 De vergadering wordt geleid door de praeses van dat academiejaar. Indien deze afwezig is
t.g.v. ziekte, … neemt de vice-praeses het over. Indien deze persoon ook niet aanwezig kan
zijn, dient de oudst aanwezige bestuurde van de Raad van Bestuur op de vergadering deze te
leiden (zoals beschreven in de statuten).

3.3 Op de vergadering worden de afgelopen activiteiten geëvalueerd, en de komende
besproken.

3.4 Een vergadering is in de regel verplicht, indien men niet opdaagt moet men een geldige
reden kunnen voorleggen aan de secretaris & praeses.

3.5 Een vergadering is open voor alle personen lid bij vzw VPPK en de eventuele sponsors.
Echter hebben deze geen stemrecht en dienen zij zich te laten vertegenwoordigen door een
van de aanwezige werkelijke leden, zoals beschreven in de statuten.

3.6 Stemmen op een vergadering is enkel voorbehouden voor het zetelende praesidium.
Stemmen gebeurt doorgaans anoniem op papier, en wordt geteld door de hoofdtafel. Men mag
openbaar stemmen indien dit zo beslist is met een ⅔ meerderheid.

ARTIKEL 4 – ACTIVITEITEN

4.1. Tijdens activiteiten georganiseerd door vzw VPPK, weerhoudt vzw VPPK enige
verantwoordelijkheid m.b.t. eventuele diefstallen en/of ongevallen.

4.2 Praesidium wordt geacht aanwezig te zijn, tenzij men een geldige reden heeft (en deze
ook zo wordt bevonden door de praeses en de organiserende partij in kwestie) of tenzij het om
een betalende activiteit gaat.

4.3. Tijdens activiteiten van het vzw VPPK dienen de praesidiumleden herkenbaar te zijn
door het desbetreffende lint te dragen.

ARTIKEL 5 – GEDRAG VAN DE BESTUURSLEDEN OF TE PRAESIDIUM

5.1 Indien men lid is het van praesidium (anders genoemd: de werkelijke leden) van vzw
VPPK, heeft men impliciet de volgende regels goedgekeurd en zal men deze ook volgen.

5.2 Bij het falen van het volgen van de regels, behoudt de raad van bestuur zich het recht het
praesidiumlid in kwestie te schorsen, of eventueel te straffen. Zoals beschreven in de
statuten.

5.3. De concrete regels:
-5.3.1. Het gebruik van fysiek geweld is ten alle tijden verboden
-5.3.2. Men zal overal en ten alle tijde de Belgische wetgeving naleven.
-5.3.3. Indien een lid van vzw VPPK niet in staat is op eigen houtje naar huis te gaan, zal
het praesidium ervoor zorgen dat die thuis geraakt in de mate van het mogelijk.
-5.3.4. Activiteiten van vzw VPPK krijgen voorrang op activiteiten van andere
verenigingen.
-5.3.5. Medewerking aan de activiteiten van vzw VPPK is vanzelfsprekend
-5.3.6. Op cantussen worden de beslissingen van het cantusteam en de raad van bestuur
niet in twijfel getrokken.
-5.3.7. De omgang van het praesidium met de nieuwe (lees: gedoopte maar niet
ontgroende) leden dient van strikt platonische aard te zijn.

ARTIKEL 6 – HET VPPK-LOKAAL

6.1. Het VPPK-lokaal bevindt zich in de kelder (-1) van de FPPW

6.2. Het VPPK-lokaal mag enkel worden gebruikt door het praesidium van het huidig
academiejaar en door de VM’s die door hen zijn gestemd op een AV zoals beschreven in de
statuten.

6.3. De activiteiten die in het VPPK-lokaal worden gehouden, mogen de werking op het
verdiep niet hinderen of storen.

6.4. Het VPPK-lokaal moet te allen tijde netjes en proper worden gehouden en achtergelaten.

6.5. De zaken en producten aanwezig in het VPPK-lokaal kunnen enkel gebruikt worden door
het praesidium van vzw VPPK. Enkel met toestemming van de praeses of vice-praeses
kunnen deze zaken worden uitgedeeld aan de toegetreden leden.

6.6. De informatie dat zich bevindt op de pc van het VPPK-lokaal is strikt voorbehouden voor
het praesidium van het VPPK. Deze kan dus ook niet zonder toestemming van de praeses of
vice-praeses worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN M.B.T. ACTIVITEITEN

7.1. De te betalen geldsom om deel te nemen aan een VPPK activiteit wordt voor het
evenement vastgelegd en zal op voorhand bekend gemaakt worden.

7.2. De som wordt bepaald door de initiatiefnemer van de activiteit. Tenzij anders beslist door
de raad van bestuur.

7.3. Enkel de prijs van een cantus zal hierin nader bepaald worden.
7.3.1. De prijs voor leden bedraagt €10
7.3.2. De prijs voor niet-leden bedraagt €10
7.3.3. De prijs voor mensen die geen alcohol drinken (en dus hun eigen water meenemen)
bedraagt €2.
7.3.4. De prijs voor mensen die zichzelf voorzien in alcoholische dranken bedraagt €7.
7.3.5. De prijs voor huidig en uittredend praesidium (lees: praesidium van het voorgaande
bestuursjaar) bedraagt 5€ indien men bier drinkt, 2€ indien men eigen water meeneemt.
7.3.6. Cantusteam van huidig bestuursjaar betaalt niets.
7.3.7. Raad van Bestuur van huidig bestuursjaar mag gratis binnen.
7.3.8. Pro-senioren en Keizer cantusfuncties van vzw VPPK mogen levenslang gratis
cantussen.
7.3.9. Praesessen van bezoekende clubs en kringen mogen gratis binnen.

7.4 Praesidiumleden van voorgaand bestuursjaar mogen gratis binnen op vooruitfuiven en het
galabal.

ARTIKEL 8 – LINTEN, VLAG EN SCHILD.

8.1. Ieder praesidiumlid van vzw VPPK krijgt een breed lint, volgens de afmetingen die
nader bepaald zijn door de liederenboeken ofte ‘codex’.

8.2. Iedere gedoopte bij vzw VPPK krijgt een schachtenlint, volgens de afmetingen die nader
bepaald zijn door de liederenboeken, ofte ‘codex’.

8.3. Indien men zijn lint van vzw VPPK verliest, behoudt de praeses in samenspraak met het
cantusteam zich het voorrecht om de persoon in kwestie te straffen naar hun goeddunken.

8.4. De schild(en) van vzw VPPK wordt in bewaring genomen door de Zedenmeester van
vzw VPPK, en zijn bijgevolg ook diens volledige verantwoordelijkheid. Indien deze nalaat
zorg te dragen voor de schild(en) (lees: verliest), behoudt de raad van bestuur zich het recht
de zedenmeester te straffen en/of te schorsen conform met de statuten.

8.5. Een van de schilden van vzw VPPK dient ten alle tijde aanwezig te zijn in het stamcafé.

8.6. De vlag van vzw VPPK vindt zijn huisvesting bij de huidige praeses van vzw VPPK
Indien van de vlag wordt gebruikt op een activiteit, zijn alle praesidiumleden van vzw VPPK
verantwoordelijk voor deze vlag. Indien de vlag verloren gaat, behoudt de hoofdtafel zich het
voorrecht een schuldige aan te duiden en te straffen/schorsen naar goeddunken zoals
beschreven in de statuten.

8.7. Schilden en vlaggen van andere kringen worden niet ontheven uit hun respectievelijke
stamcafés. Indien dit toch voorvalt, behoudt de raad van bestuur van vzw VPPK zich het
voorrecht de betrokken personnen van vzw VPPK te straffen.

ARTIKEL 9 – VASTE MEDEWERKERS

9.1. Tijdens het lopende bestuursjaar kunnen er uit de toegetreden leden vaste medewerkers
verkozen worden.

9.2 Een kandidaat vaste medewerker dient voorgedragen te worden zoals een kandidaat
werkelijk lid en dit zoals beschreven in de statuten (zie statuten 6.3).

9.3 Na de aanvaarding van de kandidatuur voor vaste medewerker door de raad van bestuur,
gaat er een proefperiode van minimum twee weken van start. Deze periode kan verlengd
worden indien de praesidiumfunctie in kwestie en de raad van bestuur dit nodig achten.

9.4 Na afloop van de vooropgestelde proefperiode zal de raad van bestuur beslissen (met een
tweederde meerderheid binnen de raad van bestuur) of de kandidaat effectief zal benoemd
worden als vaste medewerker van de vzw VPPK.

9.5 Het aantal vaste medewerkers en diens bijhorende functies worden bepaald op de eerste
algemene vergadering van het nieuw verkozen praesidium.

9.6 Verkozen vaste medewerkers hebben op algemene vergaderingen enkel een raadgevende
stem en beschikken niet over stemrecht. Veder zullen zij wel dezelfde voordelen genieten als
werkelijke leden.

Titel 2: Verkiezingsreglement

In wat volgt wordt het reglement van vzw VPPK beschreven omtrent de organisatie van de
praesidiumverkiezingen. Dit reglement is bindend en kandidaten verklaren zich akkoord met
de inhoud van dit reglement bij indiening van hun kandidatuur. Vzw VPPK behoudt zich het
recht om wijzigingen aan te brengen in het reglement mits goedkeuring van de AV. Het komt
ten tijden van verkiezingen aan het verkiezingscomité toe om het verkiezingsreglement te
interpreteren, zolang deze interpretatie niet strijdig is met de voorhanden statuten en
aanvullingen op de statuten en de raad van bestuur hiervan op de hoogte wordt gebracht.

ARTIKEL 10 – ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1. Verkiezingscomité

10.1.1. De verkiezingen zijn de volledige bevoegdheid van het verkiezingscomité. Zij
zijn te allen tijde gebonden aan de inhoud van dit reglement. Het verloop van de
verkiezingen is hun exclusieve bevoegdheid. Alsook zien zij toe op de naleving van het
reglement.

10.1.2. Het verkiezingscomité bestaat uit min. 4 aftredende of afgetreden werkelijke
leden van vzw VPPK waaronder één voorzitter wordt aangeduid. Zij nemen op geen
enkele wijze deel aan de verkiezingen en moeten te allen tijde neutraal blijven ten opzicht
van alle kandidaten.

10.1.3. Het verkiezingscomité wordt bekrachtigd in haar volmacht over de verkiezingen
door de algemene vergadering (hierna AV genoemd) van vzw VPPK.

10.1.4. Indien er tijdens de verkiezingen gerede twijfel rijst ten opzichte van één of
meerdere leden van het verkiezingscomité, zal er schriftelijk (zoals beschreven in de
statuten) een motie van wantrouwen worden neergelegd op de eerst volgende AV. Indien
er binnen de 2 dagen van de feiten geen AV plaats heeft, zal de voorzitter van vzw VPPK
een speciale AV beleggen.
vzw VPPK 5

10.2. Minimale Opkomst

10.2.1. Teneinde geldige verkiezingen te kunnen organiseren moet er sprake zijn van de
opkomst van minimaal volgende functies: praeses,vice-praeses, quaestor, secretaris en
twee functiepraesesen. Dixit art 10.1 van de statuten van vzw VPPK.

10.3. Stemgerechtigden

10.3.1. Volgende personen worden als stemgerechtigd beschouwd voor de verkiezingen:
de raad van bestuur, de werkelijke leden en elk toegetreden lid met een geldige lidkaart
van VPPK vzw in de hoedanigheid van een FK-kaart. Hierbij horen ook de oud
werkelijke leden (werkelijke leden van de voorgaande bestuursjaren) mits deze
levenslang toegetreden lid zijn zoals beschreven in de statuten.

10.3.2 Bij twijfel omtrent stemgerechtigheid dient altijd het verkiezingscomité
gecontacteerd te worden.

ARTIKEL 11 – KANDIDAATSTELLING

11.1. Voorwaarden

11.1.1. Elk toegetreden lid van vzw VPPK mag zich kandidaat stellen mits in
overeenstemming met de uitzonderingen beschreven in art. 11.1.2(bis) en 11.1.3. Zij
moeten aantonen reeds één academiejaar lid te zijn geweest van VPPK vzw.

11.1.2. Kandidaturen van toegetreden leden die niet ingeschreven zijn aan de Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent als student
kunnen slechts aanvaard worden indien men voor een functie geen kandidatuur ontvangt
van een toegetreden lid dat wel ingeschreven is aan de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen. Ook zij dienen reeds één academiejaar of toegetreden of
werkelijk lid te zijn geweest van VPPK vzw en zijn tevens gebonden aan de
uitzonderingsregel beschreven in art. 11.1.3. en 11.1.4.

11.1.2.Bis. Kandidaturen van toegetreden leden die niet ingeschreven zijn aan de
Faculteit Psychologie en Pedagische Wetenschappen aan de Universiteit Gent als student,
maar wel beschikken over minimum één jaar ervaring binnen het praesdium van vzw
VPPK, direct voorafgaand aan hun kandidaatstelling, worden wel aanvaard ongeacht of
er een tegenkandidatuur wordt ingediend door iemand die wel aan de faculteit studeerd.
Dit met uitzondering voor kandidaturen voor de functies: : praeses, vice-praeses, quaestor
en secretaris (zoals beschreven in art. 11.1.4).

11.1.3. De uitzonderingsregel is van toepassing op volgende functies: praeses, vicepraeses,
quaestor, secretaris, feestpraeses en schachtentemmer. Deze uitzonderingsregel
houdt in dat kandidaten voor praeses minimaal twee jaar werkelijk lid van de vzw dienen
te zijn geweest en de kandidaten voor de overige hierboven vermelde functies minimaal
een jaar werkelijk lid van de vzw dienen te zijn geweest. Deze jaren dienen
aaneensluitend te zijn met het jaar van hun kandidaatstelling voor de desbetreffende
functies.

11.1.4.Voor de functies: praeses, vice-praeses, quaestor en secretaris; dient men zonder
uitzondering in het jaar van de kandidaatstelling voor minstens 30 studiepunten te hebben
opgenomen aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de
Universiteit Gent.

11.2. Organisatie

11.2.1. Het verkiezingscomité bepaalt in samenspraak met de raad van bestuur van vzw
VPPK de deadline voor kandidaatstelling. Vzw VPPK zorgt voor de bekendmaking van
deze datum bij haar leden. Kandidaturen na deze deadline zullen niet aanvaard worden
tenzij het kiescomité hier anders over beslist. Zij dient deze beslissing voldoende te
motiveren. (Per individu dient een aparte motivering te worden voorgelegd.)

11.2.2. Het verkiezingscomité stuurt alle leden, toegetreden of werkelijk, die op voorhand
hebben aangeven interesse te hebben om zich kandidaat te stellen voor een functie, een
exemplaar van het verkiezingsreglement alsook andere benodigdheden voor de
verkiezingen zoals daar zijn de affiche-layout en de tekst-layout. De kandidatuur wordt
ingediend door een ingevulde affiche en een vervolledigde tekst door te sturen naar
[email protected] .

11.2.3. Een kandidatuur is pas geldig indien het verkiezingscomité op één van de AV’s
voorafgaand aan de verkiezingen een document met handtekening van de kandidaat
ontvangt met vermelding van de naam, de functie en de datum van de AV in kwestie.

11.3. Functies

11.3.1. Men kan kandidaturen indienen voor de volgende functies (conform met de
artikels hierboven & de statuten): praeses, vice-praeses, queastor, secretaris, feest, sport,
cultuur, scriptor, excursie, pr-intern, pr-extern, studie, cursus, cantor, zedenmeester,
schachtentemmer.

11.3.2. Voor de volgende functies dient men met minstens twee personen op te komen.
Tenzij anders beslist door het kiescomité. Dit dient dan ook gemotiveerd te worden op de
AV voorafgaand aan de kiesweek: Praeses & Vice-praeses, Feest, Scriptor, Cultuur,
Sport, Pr-intern.
Indien voor bovenvernoemde functies exact twee personen zich kandidaat stellen, komen
deze automatisch op in teamverband. Indien er zich meer dan twee kandidaten aandienen,
staat het het verkiezingscomité vrij de opkomst tijdens de verkiezingen te organiseren
naar eigen goed dunken (twee teams t.o.v. elkaar, drie verkiesbare personen voor twee
functies…).
Indien men voor andere functies ook wenst op te komen in team, dient dit voorgelegd te
worden aan het kiescomité, en zal dit gestemd worden op de AV voorafgaand aan de
kiesweek door de werkelijke leden.

11.3.3. Onder geen beding is het mogelijk zich kandidaat te stellen voor meerdere
functies binnen het VPPK praesidium. Alle kandidaturen dienen ook steeds voorafgaand
aan de verkiezingen te worden ingediend bij het verkiezingscomité, inclusief
cantusfuncties.

ARTIKEL 12 – VERLOOP VAN DE VERKIEZINGEN

12.1. Duur – locatie

12.1.1 De duur van de verkiezingen is één week en wordt in samenspraak met vzw VPPK
vastgelegd. Het kiescomité staat in voor de bekendmaking van het tijdstip van deze week
onder haar leden.

12.1.2 De locatie van de verkiezingen zijn de gebouwen van de Universiteit Gent. Met als
extra locatie een cantuszaal voor de cantusfuncties te verkiezen (cantor, zedenmeester &
schachtentemmer) en eventueel via online platformen indien het kiescomité hiervoor
opteert.

12.2. Reclame voorzien door vzw VPPK

12.2.1. Met de financiële middelen van vzw VPPK voorziet het verkiezingscomité in
affichering, schriftelijke communicatie, een powerpoint presentatie en communicatie via
de website (www.vppk.be) en andere sociale media.

12.2.2. De kandidaten krijgen een layout voor de affiche en schriftelijke communicatie en
dienen deze te respecteren.

12.2.3. Affichering gebeurt door het verkiezingscomité op de door vzw VPPK voorziene
plaats. De verdeling van de schriftelijke communicatie alsook communicatie via de
website is de volledige verantwoordelijkheid van het kiescomité. Het verkiezingscomité
mag echter enkel de door de kandidaten aangereikte inhoud aan de leden presenteren. Het
verkiezingscomité behoudt zich het recht om de powerpoint presentatie met zelf gekozen
materiaal te maken. Kandidaten mogen echter niet belachelijk gemaakt worden noch mag
de inhoud op enige wijze kwetsend, racistisch, seksistisch of suggestief zijn. Het
verkiezingscomité voorziet ook in een uurrooster voor die presentaties.

12.3. Reclame voorzien door de kandidaten zelf

12.3.1. De reclame voorzien door de kandidaten mag op geen enkele wijze overlappen
met de door het verkiezingscomité voorziene reclamemiddelen. Toegelaten middelen van
eigen promotie zijn flyers, sociale media, mond tot mond reclame, en eventuele goodies.
Kandidaten mogen nooit gebruik maken van het ledenbestand van VPPK vzw.

12.3.2. De kandidaten mogen pas starten met campagne voeren vanaf vrijdagavond
20u00 voor de effectieve verkiezingsweek. Hieronder valt ook individueel lobbyen.

12.3.3. De door kandidaten voorziene reclame mag het budget van 20 euro per
kandidatuur niet overstijgen. Het verkiezingcomité behoudt zich het recht om de
kandidaten ter verantwoording te roepen indien zij gerede twijfel heeft dat het budget
overschreden wordt. De kandidaat dient het verkiezingscomité het tegendeel te bewijzen
om een sanctie opgelegd door het verkiezingscomité te vermijden.

12.3.4. Indien de kandidaten natura sponsoring ontvangen moeten zij deze ter
beschikking stellen van het verkiezingscomité die in een rechtmatige verdeling van de
middelen zal voorzien tussen alle kandidaten.

12.3.5. Het is op geen enkele wijze de bedoeling dat kandidaten hun reclame gaan
gebruiken om een anti-campagne te voeren. De reclame dient om zichzelf te promoten en
niet om afbreuk te doen aan anderen. Verder mag de reclame niet kwetsend, racistisch,
seksistisch of suggestief zijn. Wanneer het verkiezingscomité dit artikel geschonden acht
kan ze hiervoor een sanctie opleggen.

12.4. Het stemmen

12.4.1. Bij het stemmen zullen er drie procedures gebruikt worden. Een eerste procedure
behelst de toegetreden leden, een tweede behelst de werkelijke leden en een derde behelst
de stemming op de cantus voor de cantusfuncties.

12.4.2. De toegetreden leden dienen het door het verkiezingscomité voorziene
stemformulier anoniem in te vullen. Om dit formulier te krijgen dienen zij wel hun naam
te vermelden en hun FK-lidkaart te tonen aan het comité. Deze beschikt over een lijst van
stemgerichtigden ingeval van twijfel omtrent de authenticiteit van de lidkaart. Zij brengen
hun stem uit in aanwezigheid van minimaal één functionaris van het comité die zich op
dat moment in een gebouw van de Universiteit Gent bevindt. De toegetreden leden
brengen steeds één stem per functie uit waarbij zij de keuze krijgen uit voor, tegen of
onthouding. Tenzij er twee of meerdere teams per functie opkomen. Dan dienen zij één
van de teams te kiezen of onthouding te stemmen.

12.4.3. De werkelijke leden dienen het door het verkiezingscomité voorziene
stemformulier anoniem in te vullen. Om dit formulier te krijgen dienen zij wel hun naam
te vermelden aan het comité dat beschikt over een lijst van stemgerechtigden. Zij dienen
hun stem uit te brengen op de AV die in het begin van de verkiezingsweek valt waarop
minimaal één functionaris van het comité aanwezig zal zijn. De werkelijke leden
brengen steeds één stem per functie uit waarbij zij de keuze krijgen uit voor, tegen of
onthouding. Tenzij er twee of meerdere teams per functie opkomen. Dan dienen zij één
van de teams te kiezen of onthouding te stemmen. Zij dienen echter wel rekening te
houden met de uitzondering vermeld in art 26.

12.4.4. De functies praeses, vice-praeses, quaestor en secretaris zullen door de werkelijke
leden bekrachtigd worden zoals dat in de statuten voorzien is daar deze functies tevens de
Raad van bestuur zullen vormen van vzw VPPK. De stemmen van de werkelijke leden
zullen daarom niet in de volledige verkiezingsuitslag worden opgenomen ten einde aan
de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

12.4.5. Betreffende het stemmen van de functies Cantor, schachtentemmer &
zedenmeester.
a. De volgende functies worden verkozen op de overdrachtscantus: Zedenmeester,
Cantor en Schachtentemmer, die plaats vindt in mei na de uitslag van de facultaire
verkiezingen. De uitslag van de facultaire stemming betreffende de cantusfuncties
wordt nog niet meegedeeld.
b. De stemming op de cantus telt voor 60% van de stemmen, de facultaire stemronde
telt voor 40% van de stemmen.
c. De verkiezingsuitslag van de overige functies dient reeds gekend te zijn
indien men de overdrachtscantus wilt houden.
d. De kiesgerechtigden op de overdrachtscantus om de functies Zedenmeester,
Cantor en Schachtentemmer te verkiezen, zijn personen die gedoopt en ontgroend
zijn bij VPPK vzw. Daarenboven moet men fysiek aanwezig zijn op de cantus.
e. Op de kiescantus zelf moeten alle kandidaten voor een bepaalde functie
aanwezig zijn en dit vóór met de eigenlijke verkiezingen wordt begonnen.
f. Het totaal aantal stemmen wordt net voor met de eigenlijke verkiezingen wordt
begonnen bepaald. Leden die later toekomen verliezen hun stemrecht, de stem
van leden die vroegtijdig de verkiezingen verlaten, wordt van het totaal aantal
stemmen afgetrokken.
g. Elke commilito of erelid heeft 1 stem, de senior & pro-senioren hebben 2
stemmen.
h. Het verkiezen van bovenvernoemde functies (Zedenmeester, Cantor en
Schachtentemmer) verloopt als volgt:
– Er is maar 1 ronde.
– Tijdens deze ronde doen de kandidaat/kandidaten een speech van maximum 5
minuten. Terwijl de ene kandidaat zijn speech houdt, moet(en) de
tegenkandidaat/-kandidaten buiten de zaal wachten tot het zijn/haar beurt is.
Tijdens deze ronde is het toegestaan om op aanvraag van de hoofdtafel of
corona een bepaald aspect die gepaard gaat met de functie voor te tonen.
– Na de speech volgen er vragen uit de corona
– De praeses behoudt het recht irrelevante vragen af te blokken
– Na het speechen van de kandidaten wachten ze buiten terwijl het
verkiezingscomité de stemmen telt.
– Volgende stemmen zijn mogelijk. Bij 1 kandidaat: voor, tegen, blanco
(meerderheid) & ongeldig (tegen de kandidaat). Bij meerdere kandidaten: de
naam van de kandidaat van voorkeur, tegen, blanco (meerderheid) en ongeldig
(tegen alle kandidaten)

12.4.6. Na deze stemronde dient men de stemmen te tellen, en op te tellen bij de
behaalde percentages van de facultaire kiesronde.

12.4.7. De persoon met het meeste aantal totale stemmen wint. (waarbij de facultaire
stemronde goed voor 40% van de stemmen is, en de cantus goed is voor 60% van de
stemmen).

12.4.8. De verkiezingen worden gehouden in het 1ste deel van de cantus.

12.4.9. De stemming gebeurt anoniem a.d.h.v. pen & papier.

12.4.10. De kandidaten houden het recht te stoppen met de verkiezing wanneer zij
dit wensen.

12.4.11. Slechts na het plaatsvinden van de stemrondes voor Cantor, Zedenmeester
en Schachtentemmer mag men beginnen aan de lintenoverdracht.

12.4.11.Bis. Het kan zijn dat niet voor elke cantusfunctie een kandidaat verkozen
raakt. Indien dit het geval is staat het de verkozen werkelijke leden vrij om een
nieuwe kandidaat voor te dragen op een volgende AV zoals beschreven in de
statuten (art. 6.3).

12.4.12. Deze cantus dient gesloten (m.a.w. niet open voor niet gedoopten bij vzw
VPPK) te zijn tijdens de verkiezingen en de overdracht van de linten.

12.4.13. De cantus kan na het officiële gedeelte open worden gezet voor
bezoekende/bevriende kringen. Dit is volledig de beslissing van de aftredende
senior.

12.5.Niet toegelaten praktijken

12.5.1. Het verkiezingscomité behoudt zich het recht, in samenspraak met de raad van
bestuur, sancties te voorzien voor volgende praktijken: het gebruik van zowel fysiek als
verbaal geweld tijdens de campagne, intimidatie van andere kandidaten en van het
verkiezingscomité, overschrijden van het toegestane budget, omkopen van
stemgerechtigden, beschadiging van eigendommen, het niet respecteren van
vooropgestelde deadlines, het niet respecteren van het verkiezingsreglement, chantage,
anti-campagnevoering en lobbyen ter campagnevoering voor de gestelde datum.

12.5.2. Het verkiezingscomité behoudt zich het recht om extra sancties op te leggen aan
kandidaten die de wet overtreden binnen het kader van de verkiezingen.

12.6.Sancties

12.6.1. Elke sanctie moet gemotiveerd worden aan de AV van vzw VPPK.

12.6.2. Het verkiezingscomité kan voorzien in volgende sancties: een waarschuwing van
de kandidaat of het schrappen van de kandidatuur.

12.6.3. Er kan ook steeds geopteerd worden om in samenspraak met alle betrokken
partijen een alternatieve sanctie uit te werken. Deze sanctie moet goedgekeurd worden
door alle partijen alsook door het verkiezingscomité.

ARTIKEL 13 – DE VERKIEZINGSUITSLAG

13.1. Meerderheden en quorum

13.1.1 Kandidaten worden al dan niet verkozen bij eenvoudige meerderheid zijnde de
helft + 1 voor of tegenstemmen.

13.1.2. Indien er twee of meerdere kandidaten tegen elkaar opkomen worden zij verkozen
indien zij een meerderheid van de stemmen hebben. Zolang deze meerderheid maar het
aantal onthoudingen overschrijdt.

13.1.3. Indien er meer onthoudingen zijn dan voor of tegenstemmen voor een functie
behoudt het verkiezingscomité zich het recht om deze kandidaat al dan niet te erkennen
als praesidiumlid. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden op de eerstvolgende AV.

13.2. Ongeldige stemmen

13.2.1. Stemmen worden ongeldig verklaard indien er: niet voor elke functie een stem is
uitgebracht, meerdere stemmen voor een functie zijn uitgebracht, of indien er een notie is
van de identiteit van de stemgerechtigde en anonimiteit niet gegarandeerd kan worden.

13.3. Bekrachtiging van de uitslag

13.3.1. De AV van VPPK vzw zal de stemuitslag van de toegetreden leden integraal
goedkeuren als één lijst.

13.3.2. Indien de mening van de AV omtrent de Raad van Bestuur danig verschilt van die
van de toegetreden leden zal de stemuitslag van de toegetreden leden als leidraad
gebruikt worden voor de vorming van het nieuwe bestuur.