Skip to content Skip to footer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & VERKIEZINGSREGLEMENT

Titel 1: Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Dit huisreglement beslaat enkel de vereniging “Vlaamse Psychologische en Pedagogische
Kring”, afgekort: “vzw VPPK”.

1.2 Dient goedgekeurd te worden op een vergadering met ⅔ meerderheid.

1.3 Wijzigingen mogen doorgevoerd worden indien men een ⅔ meerderheid bekomt op een
vergadering.

1.4 Na de ingang van een nieuw bestuursjaar dient het huisreglement opnieuw gestemd te
worden op een AV.

ARTIKEL 2 – DEFINIËRING TOEGETREDEN LEDEN, WERKELIJKE LEDEN, RAAD
VAN BESTUUR

2.1 De toegetreden leden zijn lid van vzw VPPK onder de hoedanigheid van een lidkaart.

2.2 De werkelijke leden (verder benoemd als praesidium), zijn alle leden van vzw VPPK die
gestemd zijn door de toegetreden leden door middel van de verkiezingen.

2.3 De raad van bestuur zijn de 4 personen vernoemd op de statuten, en bestaat uit: de Praeses
(of voorzitter), de vice praeses, de quaestor & de secretaris. (tenzij anders beslist op een AV).

2.4 bovenstaande regels zijn conform met de statuten van vzw VPPK.

ARTIKEL 3 – VERGADERINGEN

3.1 Vergaderingen dienen wekelijks op maandag gehouden te worden, gevolgd door een
clubavond. Dit mag gewijzigd worden door de praeses (voorzitter).

3.2 De vergadering wordt geleid door de praeses van dat academiejaar. Indien deze afwezig is
t.g.v. ziekte, … neemt de vice-praeses het over. Indien deze persoon ook niet aanwezig kan
zijn, dient de oudst aanwezige bestuurde van de Raad van Bestuur op de vergadering deze te
leiden (zoals beschreven in de statuten).

3.3 Op de vergadering worden de afgelopen activiteiten geëvalueerd, en de komende
besproken.

3.4 Een vergadering is in de regel verplicht, indien men niet opdaagt moet men een geldige
reden kunnen voorleggen aan de secretaris & praeses.

3.5 Een vergadering is open voor alle personen lid bij vzw VPPK en de eventuele sponsors.
Echter hebben deze geen stemrecht en dienen zij zich te laten vertegenwoordigen door een
van de aanwezige werkelijke leden, zoals beschreven in de statuten.

3.6 Stemmen op een vergadering is enkel voorbehouden voor het zetelende praesidium.
Stemmen gebeurt doorgaans anoniem op papier, en wordt geteld door de hoofdtafel. Men mag
openbaar stemmen indien dit zo beslist is met een ⅔ meerderheid.

ARTIKEL 4 – ACTIVITEITEN

4.1. Tijdens activiteiten georganiseerd door vzw VPPK, weerhoudt vzw VPPK enige
verantwoordelijkheid m.b.t. eventuele diefstallen en/of ongevallen.

4.2 Praesidium wordt geacht aanwezig te zijn, tenzij men een geldige reden heeft (en deze
ook zo wordt bevonden door de praeses en de organiserende partij in kwestie) of tenzij het om
een betalende activiteit gaat.

4.3. Tijdens activiteiten van het vzw VPPK dienen de praesidiumleden herkenbaar te zijn
door het desbetreffende lint te dragen.

ARTIKEL 5 – GEDRAG VAN DE BESTUURSLEDEN OF TE PRAESIDIUM

5.1 Indien men lid is het van praesidium (anders genoemd: de werkelijke leden) van vzw
VPPK, heeft men impliciet de volgende regels goedgekeurd en zal men deze ook volgen.

5.2 Bij het falen van het volgen van de regels, behoudt de raad van bestuur zich het recht het
praesidiumlid in kwestie te schorsen, of eventueel te straffen. Zoals beschreven in de
statuten.

5.3. De concrete regels:
-5.3.1. Het gebruik van fysiek geweld is ten alle tijden verboden
-5.3.2. Men zal overal en ten alle tijde de Belgische wetgeving naleven.
-5.3.3. Indien een lid van vzw VPPK niet in staat is op eigen houtje naar huis te gaan, zal
het praesidium ervoor zorgen dat die thuis geraakt in de mate van het mogelijk.
-5.3.4. Activiteiten van vzw VPPK krijgen voorrang op activiteiten van andere
verenigingen.
-5.3.5. Medewerking aan de activiteiten van vzw VPPK is vanzelfsprekend
-5.3.6. Op cantussen worden de beslissingen van het cantusteam en de raad van bestuur
niet in twijfel getrokken.
-5.3.7. De omgang van het praesidium met de nieuwe (lees: gedoopte maar niet
ontgroende) leden dient van strikt platonische aard te zijn.

ARTIKEL 6 – HET VPPK-LOKAAL

6.1. Het VPPK-lokaal bevindt zich in de kelder (-1) van de FPPW

6.2. Het VPPK-lokaal mag enkel worden gebruikt door het praesidium van het huidig
academiejaar en door de VM’s die door hen zijn gestemd op een AV zoals beschreven in de
statuten.

6.3. De activiteiten die in het VPPK-lokaal worden gehouden, mogen de werking op het
verdiep niet hinderen of storen.

6.4. Het VPPK-lokaal moet te allen tijde netjes en proper worden gehouden en achtergelaten.

6.5. De zaken en producten aanwezig in het VPPK-lokaal kunnen enkel gebruikt worden door
het praesidium van vzw VPPK. Enkel met toestemming van de praeses of vice-praeses
kunnen deze zaken worden uitgedeeld aan de toegetreden leden.

6.6. De informatie dat zich bevindt op de pc van het VPPK-lokaal is strikt voorbehouden voor
het praesidium van het VPPK. Deze kan dus ook niet zonder toestemming van de praeses of
vice-praeses worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN M.B.T. ACTIVITEITEN

7.1. De te betalen geldsom om deel te nemen aan een VPPK activiteit wordt voor het
evenement vastgelegd en zal op voorhand bekend gemaakt worden.

7.2. De som wordt bepaald door de initiatiefnemer van de activiteit. Tenzij anders beslist door
de raad van bestuur.

7.3. Enkel de prijs van een cantus zal hierin nader bepaald worden.
7.3.1. De prijs voor leden bedraagt €10
7.3.2. De prijs voor niet-leden bedraagt €10
7.3.3. De prijs voor mensen die geen alcohol drinken (en dus hun eigen water meenemen)
bedraagt €2.
7.3.4. De prijs voor mensen die zichzelf voorzien in alcoholische dranken bedraagt €7.
7.3.5. De prijs voor huidig en uittredend praesidium (lees: praesidium van het voorgaande
bestuursjaar) bedraagt 5€ indien men bier drinkt, 2€ indien men eigen water meeneemt.
7.3.6. Cantusteam van huidig bestuursjaar betaalt niets.
7.3.7. Raad van Bestuur van huidig bestuursjaar mag gratis binnen.
7.3.8. Pro-senioren en Keizer cantusfuncties van vzw VPPK mogen levenslang gratis
cantussen.
7.3.9. Praesessen van bezoekende clubs en kringen mogen gratis binnen.

7.4 Praesidiumleden van voorgaand bestuursjaar mogen gratis binnen op vooruitfuiven en het
galabal.

ARTIKEL 8 – LINTEN, VLAG EN SCHILD.

8.1. Ieder praesidiumlid van vzw VPPK krijgt een breed lint, volgens de afmetingen die
nader bepaald zijn door de liederenboeken ofte ‘codex’.

8.2. Iedere gedoopte bij vzw VPPK krijgt een schachtenlint, volgens de afmetingen die nader
bepaald zijn door de liederenboeken, ofte ‘codex’.

8.3. Indien men zijn lint van vzw VPPK verliest, behoudt de praeses in samenspraak met het
cantusteam zich het voorrecht om de persoon in kwestie te straffen naar hun goeddunken.

8.4. De schild(en) van vzw VPPK wordt in bewaring genomen door de Zedenmeester van
vzw VPPK, en zijn bijgevolg ook diens volledige verantwoordelijkheid. Indien deze nalaat
zorg te dragen voor de schild(en) (lees: verliest), behoudt de raad van bestuur zich het recht
de zedenmeester te straffen en/of te schorsen conform met de statuten.

8.5. Een van de schilden van vzw VPPK dient ten alle tijde aanwezig te zijn in het stamcafé.

8.6. De vlag van vzw VPPK vindt zijn huisvesting bij de huidige praeses van vzw VPPK
Indien van de vlag wordt gebruikt op een activiteit, zijn alle praesidiumleden van vzw VPPK
verantwoordelijk voor deze vlag. Indien de vlag verloren gaat, behoudt de hoofdtafel zich het
voorrecht een schuldige aan te duiden en te straffen/schorsen naar goeddunken zoals
beschreven in de statuten.

8.7. Schilden en vlaggen van andere kringen worden niet ontheven uit hun respectievelijke
stamcafés. Indien dit toch voorvalt, behoudt de raad van bestuur van vzw VPPK zich het
voorrecht de betrokken personnen van vzw VPPK te straffen.

ARTIKEL 9 – VASTE MEDEWERKERS

9.1. Tijdens het lopende bestuursjaar kunnen er uit de toegetreden leden vaste medewerkers
verkozen worden.

9.2 Een kandidaat vaste medewerker dient voorgedragen te worden zoals een kandidaat
werkelijk lid en dit zoals beschreven in de statuten (zie statuten 6.3).

9.3 Na de aanvaarding van de kandidatuur voor vaste medewerker door de raad van bestuur,
gaat er een proefperiode van minimum twee weken van start. Deze periode kan verlengd
worden indien de praesidiumfunctie in kwestie en de raad van bestuur dit nodig achten.

9.4 Na afloop van de vooropgestelde proefperiode zal de raad van bestuur beslissen (met een
tweederde meerderheid binnen de raad van bestuur) of de kandidaat effectief zal benoemd
worden als vaste medewerker van de vzw VPPK.

9.5 Het aantal vaste medewerkers en diens bijhorende functies worden bepaald op de eerste
algemene vergadering van het nieuw verkozen praesidium.

9.6 Verkozen vaste medewerkers hebben op algemene vergaderingen enkel een raadgevende
stem en beschikken niet over stemrecht. Veder zullen zij wel dezelfde voordelen genieten als
werkelijke leden.

Titel 2: Verkiezingsreglement

Zie aparte onderdeel