Skip to content Skip to footer

Titel I : Naam – Zetel – Doel – Duur
ARTIKEL 1 – NAAM VAN DE VERENIGING
1.1 De vereniging draagt de naam Vlaamse Psychologische & Pedagogische Kring, afgekort
VPPK.

1.2 Deze naam moet steeds door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of de
afkorting ‘VZW’, of in het Frans ‘association sans but lucratif’ of de afkorting ASBL worden
voorafgegaan.

1.3 De naam, de aanduiding dat het om een vereniging zonder winstoogmerk gaat, zoals sub

1.4 aangegeven, en het adres van de zetel van vereniging moet worden vermeld op alle akten,
facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging.

ARTIKEL 2 – ZETEL VAN DE VERENIGING
2.1 De vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 2. De vereniging ressorteert
onder het gerechtelijk arrondissement Gent. Iedere verplaatsing van de zetel van de
vereniging vereist een besluit van de algemene vergadering der leden overeenkomstig het
quorum en de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

2.2 Alle stukken voorgeschreven voor de VZW-wet worden neergelegd in het dossier
bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van sub 2.1 genoemd
gerechtelijk arrondissement.

ARTIKEL 3 – DOEL VAN DE VERENIGING
3.1 De vereniging stelt zich tot doel een algemene dienstverlening te verzorgen voor de
studenten verbonden aan de Faculteit Psychologische & Pedagogische Wetenschappen
(FPPW) bij de Universiteit Gent.
De vereniging tracht het onder eerste lid van dit artikel omschreven doel onder meer te
bereiken door activiteiten te organiseren ten behoeve van de studenten FPPW en te mediëren
tussen de communauteit van studenten FPPW en de academische overheid.

3.2 De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking
van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.
De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen
of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven en te werk
stellen, overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, legaten en giften ontvangen, optreden in
rechte en kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel
stellen.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERENIGING
4.1 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Lidmaatschap

ARTIKEL 5 – WERKELIJKE EN TOEGETREDEN LEDEN
5.1 De vereniging bestaat uit werkelijk en toegetreden leden. Gezamenlijk worden zij de
leden genoemd.

5.2 De vereniging maakt een onderscheid tussen toegetreden leden: elke persoon die over een
lidkaart (FK-kaart) beschikt, werkelijke leden: ook het praesidium genoemd en een raad van
bestuur: beter bekend als de hoofdtafel van het praesidium.

5.3 De vereniging telt tenminste 5 en maximaal 32 werkelijke leden. De vereniging kent geen
beperking in het aantal toegetreden leden. De personen die de raad van bestuur bekleden,
mogen niet identiek zijn aan het aantal werkelijke leden.

5.4 De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden en niet aan de toegetreden leden.

5.5 De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichting hen toebedeeld door deze
statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de
toegetreden leden worden gewijzigd.

5.6 Er worden twee ledenregisters bijgehouden, ten name het register van de werkelijke leden
en het register van de toegetreden. Het register van de werkelijke leden wordt jaarlijks
afgetekend op de eerste statutaire algemene vergadering.

5.7 Onder de toegetreden leden kunnen zich vaste medewerkers (VM) bevinden, welke
bijzondere voordelen genieten, maar niet beschikken over stemrecht op algemene
vergaderingen.

ARTIKEL 6 – VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP
6.1 De vereniging zonder winstoogmerk overkoepelt en incorporeert de studentenvereniging der studenten verbonden aan de faculteit psychologie & pedagogie te Gent. Derwijze dient het
lidmaatschap van de vereniging zonder winstoogmerk begrepen te worden vanuit de
historische achtergrond, het wezen en de gebruiken van de Gentse studentenvereniging.

6.2 Zijn van rechtswege werkelijk lid van de vereniging, de natuurlijke personen die jaarlijks
door de studenten psychologie & pedagogie te Gent verkozen worden als ‘praesidium’. De
procedure tot verkiezing van dit praesidium is exclusieve bevoegdheid van de
studentenvereniging VPPK.

6.3 Als werkelijk lid kan tevens tot de vereniging toetreden, elke natuurlijke persoon die op
datum van zijn aanvraag tot toetreding tussen 17 en 30 jaar oud is, student is aan de faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, ten minste 30 studiepunten heeft opgenomen
aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en die de doelstellingen van de
vereniging wenst na te streven en actief wenst te ondersteunen. Dit kandidaat-lid dient te
worden voorgedragen door twee werkelijke leden. Leden van de raad van bestuur zijn niet
gerechtigd om een kandidaat-lid voor te dragen. Het verzoek tot toetreding als werkelijk lid
dient schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht met vermelding van de elementen
waarom de verzoeker meent in aanmerking te kunnen komen als werkelijk lid. De raad van
bestuur beslist discretionnair (met een tweederde meerderheid binnen de raad van bestuur)
over de al dan niet toelating tot de vereniging als werkelijk lid, doch dient zij een weigering te
motiveren. Tegen een beslissing tot weigering staat beroep open bij de algemene vergadering.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na
kennisgeving van de beslissing. De raad van bestuur dient, zo binnen de twee maanden na
ontvangst van het beroep geen statutaire algemene vergadering staat geagendeerd, een
buitengewone algemene vergadering samen te roepen met als enige agendapunt de
behandeling van het beroep betreffende de toetreding van de kandidaatlid.

6.4 Elke persoon die de voorgaande twee bestuursjaren de functie van voorzitter bekleedde,
wordt tot twee jaar na afloop van zijn termijn beschouwd als werkelijk lid.

6.5 Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, elke natuurlijke persoon die
ingeschreven is als student hoger onderwijs en lidkaart (de FK-kaart) van de vereniging
koopt. De vereniging beslist discretionnair over het al of niet verstrekken van de lidkaart en
derwijze over het verzoek tot opneming als toegetreden lid.

6.6 Voormalige werkelijke leden blijven levenslang toegetreden lid.

6.7 Bijzondere categorie van toegetreden leden vormen de ‘ereleden’, ook wel steunende of
beschermende leden genoemd. Als ereleden kunnen toetreden iedere natuurlijk of
rechtspersonen die ene bijzondere band met de vereniging onderhouden of wensen te
onderhouden. De ereleden kunnen aangezocht worden of zelf verzoeken om erelid te worden.
De raad van bestuur behandelt discritionnair de verzoeken tot opneming evenals de
voorwaarden daartoe Weigering om een erelid te erkennen dient niet gemotiveerd te worden.

ARTIKEL 7 – JAARLIJKS LIDGELD
7.1 Alle leden, behoudens de ereleden en voormalige werkelijke leden, zijn jaarlijks lidgeld
verschuldigd. De jaarlijkse bijdrage van de ereleden, ook ‘de sponsoring’ genaamd, wordt
door de raad van bestuur bepaald bij de toetreding van de respectieve ereleden.

7.2 Het jaarlijks lidgeld van de werkelijke leden wordt vastgesteld door de algemene
vergadering op de eerste statutaire vergadering van elk werkjaar. Bij gebrek aan beslissing
hiertoe, is het jaarlijks lidgeld gelijk aan 30 euro; met uitzondering van elke persoon die de
voorgaande twee bestuursjaren de functie van voorzitter bekleedde.

7.3 Het jaarlijks lidgeld van de toegetreden leden is, conform sub 6.5, gelijk aan de
aankoopprijs van de FK-lidkaart. De verkoopprijs wordt bepaald door de raad van bestuur.

7.4 De raad van bestuur kan de leden steeds uitnodigen tot het vrijwillig verlenen van een
handgift aan de vereniging.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTING VAN DE LEDEN
8.1 De leden van de vereniging zijn verplicht de statuten en huishoudelijke reglementen van
de vereniging, alsook de besluiten van de organen van de vereniging na te leven.

8.2 De leden verbinden er zich formeel toe de belangen van de vereniging of van de organen
niet te schaden, en derwijze geen daden te stellen of na te laten te stellen welke strijdig zijn
met het maatschappelijk doel van de vereniging of die de vereniging of de principes die zij
nastreeft op enige wijze schaden.

ARTIKEL 9 – ONTSLAG, UITSLUITING EN SCHORSING VAN EEN LID
9.1 De werkelijke leden kunnen ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits een schrijven aan de raad van bestuur. Doch blijven zij in functie totdat in hun vervanging werd
voorzien. Het ontslagnemend lid is verplicht tot het betalen van ledenbijdrage en de deelname
in de kosten die worden goedgekeurd voor het jaar waarin het ontslag werd ingediend.

9.2 Indien een werkelijk lid nalaat zijn bijdrage te betalen na uitnodiging hiertoe, wordt dit lid
na een regularisatieperiode van 2 weken van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen.

9.3 Een werkelijk lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesloten met een
meerderheid van 2/3de van de stemmen. Alvorens een stemming plaatsvindt, dient men
schriftelijk een motie van wantrouwen in te dienen. Vervolgens zal de algemene vergadering,
één week na het indienen van de motie van wantrouwen, de indiener en het betrokken lid
horen om eventueel de uitsluiting te besluiten. Iedere beslissing tot uitsluiting wordt
gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht van het betrokken lid. De raad van bestuur
kan, in afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting, het betrokken lid schorsen; zo het
betrokken lid de verplichtingen van de leden zoals opgenomen onder artikel 8 op ernstige
wijze schendt of heeft geschonden, ofwel, ondanks schriftelijke aanmaning, het lid in gebreke
blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te
komen. De beslissing tot schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het betrokken lid,
en kan maximaal 6 weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet
bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene
vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschaprechten. Besluit de algemene
vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt ook de schorsing van rechtswege en
wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Het betrokken lid heeft geen verhaal tegen de
vereniging of haar organen uit hoofde van dergelijke vervallen schorsing.

9.4 Een werkelijk lid kan door de leden van de raad van bestuur geschorst worden met een
2/3de meerderheid van de stemmen. Iedere beslissing tot schorsing wordt gemotiveerd en
schriftelijk ter kennis gebracht van het betrokkenlid, als ook mondeling toegelicht op de eerst
volgende algemene vergadering. De beslissing tot schorsing kan maximaal 6 weken duren.

9.5 De toegetreden leden, daaronder begrepen de ereleden behoeven geen
ontslagmogelijkheid. Hun hoedanigheid van toegetreden lid verdwijnt rechtswege zo zij de
jaarlijkse lidkaart niet aankopen. De kaartprijs is steeds verschuldigd voor een volledig
werkjaar.

9.6 De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting en schorsing van toegetreden
leden, zonder de beslissing tot uitsluiting of schorsing te moeten motiveren.

9.7 Elk lidmaatschap eindigt van rechtswege door het overlijden van de natuurlijke persoon,
of ingeval van een rechtspersoon door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

9.8 Ontslagnemende, of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave eisen of vergoeding vorderen van
gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Titel III: Raad van Bestuur

ARTIKEL 10 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
10.1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum vier bestuurders, welke bijvoorkeur bestaat uit: een voorzitter, vice-voorzitter, penning en
secretaris. De bestuurders kunnen enkel worden gekozen uit de werkelijke leden, waarbij de
voorkeur de tot nieuw studentenpraesidium verkozen personen als raad van bestuur worden
aangesteld. Het aantal bestuurders moet echter steeds lager zijn dan het aantal werkelijke
leden van de vereniging. De bestuurders die in de raad van betsuur zetelen dienen, zonder
uitzondering, te studeren aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

10.2 De bestuurders handelen als college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
voor de duur van 1 jaar, doch de algemene vergadering kan steeds beslissen tot hun
voortijdige afzetting en beëindiging van hun mandaat. De bestuurders kunnen slechts door de
algemene vergadering worden afgezet met een meerderheid van 2/3de van de stemmen.

10.3 De bestuurders voeren hun mandaat kosteloos uit. De algemene vergadering kan
evenwel, naar aanleiding van het einde van het jaarlijks mandaat der bestuurders, beslissen
dat bepaalde en op voorlegging van betalingsbewijzen aangetoonde administratieve kosten
(zoals telefoonkosten, verplaatsingskosten, etc…), welke in het kader van de uitoefening van
het mandaat werden gemaakt, worden vergoed.

ARTIKEL 11 – DUUR VAN HET MANDAAT
11.1 Conform sub 10.2 worden de bestuurders benoemd voor 1 jaar. Zij zijn herkiesbaar.

11.2 Bestuurders kunnen ontslag nemen, doch blijven in de functie totdat in hun vervanging
werd voorzien. Het ontslag vanwege een bestuurder brengt op generlei wijze kwijting mee.
Ingeval van vervanging wordt de termijn van het mandaat van de vervangende bestuurder
beperkt tot de nog resterende looptijd van het vrijgekomen mandaat.

ARTIKEL 12 – ORGANISATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR

12.1 De raad van bestuur kiest uit zijn leden minstens een voorzitter, een vice-voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Het voorzitterschap van de raad mag slechts gedurende drie
jaar door dezelfde persoon worden waargenomen.

12.2 De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Evenwel zal dergelijke
verdeling van taken niet tegenwerpelijk zijn aan derden, ongeacht of deze taakverdeling al
dan niet openbaar is gemaakt. Het niet naleven van de taakverdeling brengt wel de
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder t.a.v. de vereniging in het gedrang.

12.3 De Voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De oproeping gebeuren met de
geëigende communicatiemiddelen, zonder dat een schriftelijke uitnodiging is verplicht. Bij
elke oproeping wordt een agenda evenals de plaats en uur van de bestuursvergadering
medegedeeld.

12.4 De raad komt steeds samen wanneer het belang van de vereniging dit vereist, en zal
tevens beslissen over alle punten die het belang van de vereniging betreffen. De vergadering
wordt voorgezeten door de voorzitter en diens afwezigheid door de vice-voorzitter of de oudst
aanwezige bestuurder.

12.5 De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig is. Wordt dit quorum niet bereikt kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen met zelfde agenda waarbij de raad geldig kan beraadslagen en beslissen indien
ten minste de voorzitter en één andere bestuurder aanwezig is.

12.6 Iedere bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder om
hem op een vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan op de vergadering
hoogstens één andere bestuurders vertegenwoordigen.

12.7 Een bestuursbeslissing is dan aangenomen indien de meerderheid van de aanwezige
bestuurders een voorstel goedkeuren. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

12.8 Bij hoogdringendheid kan de bestuursbeslissing genomen worden door schriftelijk
akkoord van de meerderheid der bestuurders per e-mail, brief of telefonisch in antwoord op
een rondzenden namens de voorzitter of de secretaris houdende volgende vermeldingen: het
voorstel en toelichting tot het voorstel van de te nemen beslissing, de motivering waarom in
voorkomen geval geen amendering mogelijk is, de vraag om de vermelding “goedgekeurd
voor beslissing van de raad van bestuur” bij akkoord uitdrukkelijk te vermelden en de termijn
waarbinnen dient te worden geantwoord.

12.9 Indien een bestuurder een belang heeft van vermogensrechtelijke aard welk strijdig is
met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan moet hij
dit meedelen aan de voorzitter welke dit laat notuleren. De betrokken bestuurder dient zich
verder te onthouden van deelname aan beraadslaging of stemming nopens de te nemen
beslissing of verrichting. Het quorum van de bestuursvergadering houdt geen rekening met de
betrokken bestuurder. Zo er discussie is over de ernst en de omvang van het tegenstrijdige
belang, dan laat de voorzitter de raad, met uitzondering van de betrokken bestuurder, eerst
stemmen over de belangentegenstelling indien een buitengewone meerderheid van 2/3de geen
belangenstelling weerhoudt, kan de betrokken bestuurder gewoon deelnemen aan de verdere
bestuursvergadering en stemmen over alle dienstige punten.

ARTIKEL 13 – VERTEGENWOORDIGING VAN & DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
13.1 De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze welke
uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

13.2 De raad van bestuur kan tot uitvoering van zijn opdracht alle dienstige daden stellen,
daaronder ook daden van beschikking, met inbegrip van het vervreemden om niet van
onroerende als roerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en
bankverrichtingen, kwijting geven etc.

13.3 Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door twee
handtekening: de handtekening van de voorzitter en de handtekening van een werkelijk lid.
De bestuurders die namens de raad van bestuur of de werkelijke leden optreden dienen niet te
laten blijken van enig mandaat, besluit of machtiging.

13.4 De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor de dagdagelijkse
leiding van de vereniging, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuurder, aan één
of meer bestuurders of zelfs aan niet-bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. Een
bevoegdheidsdelegatie kan niet langer worden verleend dan voor de duur van het mandaat
van de raad van bestuur, zijnde één jaar, en kan in ieder geval ten allen tijden met
onmiddellijke ingang worden introkken door de raad van bestuur.

13.5 De bevoegdheid om de vereniging in een buiten rechte te vertegenwoordigen kan door
de raad van bestuur bij éénvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet bestuurder, die, in voorkomend geval, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de
bovengenoemde personen wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens
de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang
door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Titel IV: Algemene Vergadering

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
14.1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden. De toegetreden leden, met uitzondering van vaste medewerkers, worden niet opgeroepen tot de algemene
vergadering. De toegetreden leden mogen zo zij dit wensen aanwezig zijn en zelfs vragen
stellen via een door hen aangestelde vertegenwoordiger, noch nog deze vertegenwoordiger,
noch de toegetreden leden hebben stemrecht.

14.2 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
of door de vice-voorzitter of de oudst aanwezige bestuurder.

14.3 Werkelijke leden kunnen zich laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een
vertegenwoordiger hoogstens twee werkelijke leden kan vertegenwoordigen en de secretaris
op voorhand op de hoogte werd gebracht.

14.4 Elk werkelijk lid heeft één stem op de algemene vergadering.

14.5 De voorzitter onthoudt zich te allen tijde van stemming. Per uitzondering bij staking van
de stemmen, dan zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

ARTIKEL 15 – BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
15.1 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
a. Het wijzigen van de statuten.
a.bis De algemene vergadering kan de statuten slechts wijzigen met een meerderheid van
2/3de van de stemmen. Op de algemene vergadering dienen minstens één en maximaal twee
pro- senioren in persoon aanwezig te zijn, zij kunnen geen volmacht geven aan andere
aanwezige werkelijke leden.
b. Het benoemen en afzetten van de bestuurders.
c. De kwijting verlenen aan de bestuurders.
d. Het goedkeuren van de begroting en rekeningen.
e. Het vrijwillig ontbinden van de vereniging.
f. Het uitsluiten van een werkelijk lid.
g. Het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
h. Alle gevallen waarin onderhavige statuten of de wet op de vereniging en stichtingen dat
vereisen.

ARTIKEL 16 – ORGANISATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING
16.1 De algemene vergadering wordt, onverminderd het navolgende, door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, en
moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de werkelijke leden verzoekt om
een algemene vergadering.

16.2 De algemene vergadering komt minstens eenmaal in gewone algemene vergadering
samen de laatste week van mei en uiterlijk 31 mei teneinde de rekeningen van het afgelopen
jaar goed te keuren, de kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het afgelopen jaar en
bestuurders te benoemen voor het komende jaar.

16.3 De werkelijke leden worden opgeroepen tot een algemene vergadering via alle geschikte
communicatiemiddelen, daaronder begrepen ook de uithanging van oproeping ad alvas, doch
bij voorkeur schriftelijk via e-mail of telefonisch (Facebook, sms…). De uitnodiging welke
genaamtekend is door de Voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris en de datum, uur
en plaats van de algemene vergadering bevat, wordt vijf werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering verstuurd.

16.4 De oproeping bevat een agenda van de vergadering die wordt vastgesteld door de raad
van bestuur. Elk werkelijk lid heeft het recht de voorzitter of secretaris te verzoeken
bijkomende punten op de agenda te plaatsen. De algemene vergadering kan steeds op geldige
wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan, op voorwaarde
dat alle aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee instemmen en minstens 2/3de van de
werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 17 – MEERDERHEDEN EN QUORUM
17.1 Het aanwezigheidsquorum op een algemene vergadering ter besluitvorming dient 2/3de
van de werkelijke leden te zijn.

17.2 Behoudens aanvullende of andersluidende statutaire of wettelijk bepaling worden de
besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (zijnde de helft plus 1 stem, zonder rekening te
houden met onthoudingen) van de aanwezige en vertegenwoordigde werkelijke leden. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

17.3 In geval van uitsluiting van een werkelijk lid, van wijziging van de statuten of van de
ontbinding van de vereniging zal de wettelijk voorgeschreven procedure worden nageleefd.
Bij de stemming omtrent een statutenwijziging of de ontbinding van de vereniging worden de
onthoudingen bijgeteld bij de meerderheid.

17.4 In geval op een algemene vergadering niet het vereiste quorum wordt bereikt, kan een
tweede algemene vergadering van leden worden bijeengeroepen met zelfde agenda welke
geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De tweede algemene vergadering moet minstens 15 dagen na de eerste algemene
vergadering worden gehouden. De wettelijke of statutaire meerderheden nopens de stemming
blijven onverkort gelden.

Titel V: Notulen, inzagerecht en huishoudelijk reglement

ARTIKEL 18 – NOTULEN
18.1 Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, welke worden ondertekend door de Voorzitter, de secretaris of een bestuurder. De notulen worden opgenomen in een
daartoe bestemd register. Uittreksels worden “voor eensluidend afschrift” ondertekend door
de voorzitter, de secretaris of een bestuurder.

18.2 Van elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, welke worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd
register. De uittreksels of afschriften die dienen tot overlegging worden geldig ondertekend
door een bestuurder.

ARTIKEL 19 – INZAGERECHT
19.1 Alle werkelijke leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de werkelijke leden raadplegen, alsmede de boekhoudkundige stukken en alle notulen en
beslissingen van de raad van bestuur, van de algemene vergadering of van personen die bij de
vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden.

19.2 Toegetreden leden hebben geen inzagerecht, doch kunnen informatie vragen aan de raad
van bestuur, welke laatste discretionair oordeelt over het al of niet verstrekken van de
gevraagde informatie.

ARTIKEL 20 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT
20.1 De raad van bestuur zal betreffende de interne werking en alle maatschappelijke zaken in het algemeen van de vereniging een huishoudelijk reglement opstellen, zonder dat dit
huishoudelijk reglement strijdig kan zijn met de bindende voorschriften van de wet of de
statuten. Dit huishoudelijk reglement dient beschouwd te worden als een aanvulling op de
statuten.

20.2 Het huishoudelijk reglement wordt bekrachtigd en aangenomen door de algemene
vergadering met een 2/3de meerderheid van de stemmen en heeft bindende kracht tot de
herroeping ervan door de algemene vergadering. In geval van herroeping zal de raad van
bestuur op basis van de motivering van de herroeping vanwege de algemene vergadering een
nieuw huishoudelijk reglement opstellen.

20.3 De leden zijn gehouden door de verplichtingen hen opgelegd door het huishoudelijk
reglement.

Titel VI: Begroting, rekening & controle

ARTIKEL 21 – JAARREKENING

21.1 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni van elk jaar.

21.2 De raad van bestuur bereidt de jaarrekening en begroting voor en legt ze ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt
de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de
bestuurders.

21.3 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZWwet
vermelde stukken binnen de dertig dagen na de goedkeuring worden neergelegd op de
griffie van de rechtbank van de koophandel, of zo de wet dit vereist, bij de nationale bank van
België.

Titel VII: Ontbinding & Vereffening

ARTIKEL 22 – ONTBINDING
22.1 Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bij wet
bepaald. Het voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt uitdrukkelijk opgenomen in de
oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering die naar de werkelijke leden
worden verzonden.

22.2 In geval van vrijwillige ontbinding wordt besloten benoemt de algemene vergadering, of
bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. De algemene vergadering bepaalt
hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

ARTIKEL 23 – BESTEMMING VAN HET VEREFFENINGSSALDO
23.1 In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, door de vereffenaar op de rubriekrekening geplaatst, of zo het materiële activa betreffen door hem
bewaard met het oog op wederoprichting.

23.2 Voor zover geen initiatief tot wederoprichting werd genomen gedurende 5 jaar te
rekenen vanaf het afsluiten van de vereffening, worden de activa overgedragen aan een
vereniging met zelfde doel die door de algemene vergadering wordt aangeduid. De
vereffenaar kan in deze een gemotiveerd voorstel tot bestemming overmaken aan de algemene
vergadering die over de afsluiting van de vereffening beraadslaagt en beslist.

Titel VIII Algemene bepaling

ARTIKEL 24 – INTERPRETATIE VAN DE STATUTEN
24.1 Het komt in de interne werking van de vereniging aan de raad van bestuur toe om de
statuten te interpreteren.

ARTIKEL 25 – VZW-wet
25.1 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien of geregeld, is de VZW-wet
of de wetgeving die deze wet zou vervangen toepasselijk.

ARTIKEL 26 – EENHEID
26.1 Huidige statuten vervangen alle voorafgaande, daarbij de bestaande beslissing van de
algemene vergadering of de raden van bestuur onverlet latend.