Skip to content Skip to footer

Verkiezingsreglement ’19-‘20

In wat volgt wordt het reglement van vzw VPPK beschreven omtrent de organisatie van de praesidiumverkiezingen. Dit reglement is bindend en kandidaten verklaren zich akkoord met de inhoud van dit reglement bij indiening van hun kandidatuur. Vzw VPPK behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het reglement mits goedkeuring van de AV. Het komt ten tijden van verkiezingen aan het verkiezingscomité toe om het verkiezingsreglement te interpreteren, zolang deze interpretatie niet strijdig is met de voorhanden statuten en aanvullingen op de statuten en het bestuursorgaan hiervan op de hoogte wordt gebracht.

ARTIKEL 10 – ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1. Verkiezingscomité

10.1.1. De verkiezingen zijn de volledige bevoegdheid van het verkiezingscomité. Zij zijn te allen tijde gebonden aan de inhoud van dit reglement. Het verloop van de verkiezingen is hun exclusieve bevoegdheid. Alsook zien zij toe op de naleving van het reglement.

10.1.2. Het verkiezingscomité bestaat uit min. 4 en max. 5 aftredende of afgetreden werkelijke leden (waarbij iemand die zetelt in het praesidium van vzw VPPK wordt gecatalogeerd als een werkelijk lid, zoals beschreven in de statuten) van vzw VPPK. Indien het kiescomité bestaat uit even aantal leden moet er een voorzitter worden aangeduid. De voorzitter zal aangeduid worden door het kiescomité zelf. De voorzitter beschikt over 2 stemmen bij gelijke stemming. Zij nemen op geen enkele wijze deel aan de verkiezingen en moeten te allen tijde neutraal blijven ten opzichte van alle kandidaten. Ook is het verkiezingscomité niet gerechtigd om te stemmen op aanpassingen van het verkiezingsreglement en andere voorstellen die het verkiezingscomité zelf voorlegt. Het verkiezingscomité moet ook hieromtrent ten alle tijde neutraal blijven en mag enkel beargumenteerd advies geven.

10.1.3. Het verkiezingscomité wordt bekrachtigd in haar volmacht over de verkiezingen door de algemene vergadering (hierna AV genoemd) van vzw VPPK.

10.1.4. Indien er tijdens de verkiezingen gerede twijfel rijst ten opzichte van één of meerdere leden van het verkiezingscomité, zal er schriftelijk (zoals beschreven in de statuten) een motie van wantrouwen worden neergelegd op de eerst volgende AV. Indien er binnen de 2 dagen van de feiten geen AV plaatsvindt, zal de voorzitter van vzw VPPK een speciale AV beleggen.

10.2. Minimale Opkomst

10.2.1. Teneinde geldige verkiezingen te kunnen organiseren moet er sprake zijn van de opkomst van minimaal volgende functies: praeses, vice-praeses, quaestor, secretaris en twee functiepraesesen. Dixit art 10.1 van de statuten van vzw VPPK.

10.3. Stemgerechtigden

10.3.1. Volgende personen worden als stemgerechtigd beschouwd voor de verkiezingen: het bestuursorgaan, de werkelijke leden, elk toegetreden lid met een geldige lidkaart van VPPK vzw in de hoedanigheid van een FK-kaart en de gedoopte leden. Hierbij horen ook de oud werkelijke leden (werkelijke leden van de voorgaande bestuursjaren) mits deze levenslang toegetreden lid zijn zoals beschreven in de statuten.

10.3.2 Bij twijfel omtrent stemgerechtigheid dient altijd het verkiezingscomité gecontacteerd te worden.

ARTIKEL 11 – KANDIDAATSTELLING

 11.1. Voorwaarden

11.1.1. Elk toegetreden lid van vzw VPPK mag zich kandidaat stellen mits in overeenstemming met de uitzonderingen beschreven in art. 11.1.2(bis) en 11.1.3. Zij moeten aantonen reeds één academiejaar lid geweest te zijn van of ten laatste dat academiejaar ontgroend zijn bij vzw VPPK.

11.1.2. Kandidaturen van toegetreden leden die niet ingeschreven zijn aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent als student kunnen slechts aanvaard worden indien men voor een functie geen kandidatuur ontvangt van een toegetreden lid dat wel ingeschreven is aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Ook zij dienen reeds één academiejaar toegetreden of werkelijk lid te zijn geweest van of ten laatste dat academiejaar ontgroend zijn bij vzw VPPK en zijn tevens gebonden aan de uitzonderingsregel beschreven in art. 11.1.3. en 11.1.4.

11.1.2. Bis. Kandidaturen van toegetreden leden die niet ingeschreven zijn aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent als student, maar wel beschikken over minimum één jaar ervaring binnen het praesidium van vzw VPPK, direct voorafgaand aan hun kandidaatstelling, worden wel aanvaard ongeacht of er een tegenkandidatuur wordt ingediend door iemand die wel aan de faculteit studeert. Dit met uitzondering voor kandidaturen voor de functies: praeses, vice-praeses, quaestor en secretaris (zoals beschreven in art. 11.1.4).

11.1.3. De uitzonderingsregel is van toepassing op volgende functies: praeses, vicepraeses, quaestor, secretaris, feestpraeses, schachtentemmer en lustrum. Deze uitzonderingsregel houdt in dat kandidaten voor praeses minimaal twee jaar werkelijk lid van de vzw dienen te zijn geweest en de kandidaten voor de overige hierboven vermelde functies minimaal een jaar werkelijk lid van de vzw dienen te zijn geweest. Minimum één van de twee personen die de functie feest op zich zullen nemen, dient minimum één jaar werkelijk lid van de vzw te zijn geweest. Hetzelfde geldt voor lustrum. Voor de functie schachtentemmer geldt één jaar ervaring als doopcomité eveneens als een voldoende voorwaarde. Deze jaren dienen aaneensluitend te zijn met het jaar waarin men de functie wilt invullen voor de desbetreffende functies. Voor de functie schachtentemmer is één jaar ervaring in het doopcomité, aaneensluitend met het jaar waarin men de functie wil invullen, eveneens een voldoende voorwaarde gelijkwaardig.

11.1.4. Voor de functies: praeses, vice-praeses, quaestor en secretaris; dient men zonder uitzondering in het jaar volgend op de kandidaatstelling voor minstens 30 studiepunten te hebben opgenomen aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

 11.2. Organisatie

11.2.1. Het verkiezingscomité bepaalt in samenspraak met het bestuursorgaan (met uitzondering van de leden van het bestuursorgaan die opnieuw opkomen) van vzw VPPK de deadline voor kandidaatstelling. Vzw VPPK zorgt voor de bekendmaking van deze datum bij haar leden. Kandidaturen na deze deadline zullen niet aanvaard worden tenzij het kiescomité hier anders over beslist. Zij dient deze beslissing voldoende te motiveren. (Per individu dient een aparte motivering te worden voorgelegd.)

11.2.2. Het verkiezingscomité stuurt alle leden, toegetreden of werkelijk, die op voorhand hebben aangeven interesse te hebben om zich kandidaat te stellen voor een functie, een exemplaar van het verkiezingsreglement. De kandidatuur is pas officieel geldig wanneer een vervolledigde tekst en een ondertekend exemplaar van het verkiezingsreglement doorgestuurd wordt naar [email protected]

 11.3. Functies

11.3.1. Men kan kandidaturen indienen voor de volgende functies (conform met de artikels hierboven & de statuten): praeses, vice-praeses, quaestor, secretaris, feest, sport, cultuur, scriptor, excursie, pr-intern, pr-extern, studie, boeken, cantor, zedenmeester, schachtentemmer.

11.3.1. Men kan kandidaturen indienen voor de volgende functies (conform met de artikels hierboven & de statuten): praeses, vice-praeses, queastor, secretaris, feest, sport, cultuur, scriptor, excursie, pr-intern, pr-extern, studie, boeken, cantor, zedenmeester, schachtentemmer en lustrum indien het een lustrumjaar is.

11.3.2. Voor de volgende functies dient men met twee personen op te komen: Praeses & Vice-Praeses, Feest, Cultuur, Scriptor en Lustrum indien het een lustrumjaar is. Voor de volgende functies dient men met drie personen op te komen: Sport, Pr-Intern. Dit tenzij anders beslist door het kiescomité, wat dan ook door hen gemotiveerd wordt op de AV voorafgaand aan de deadline van het indienen van de kandidaturen. Indien voor bovenvernoemde functies exact twee personen zich kandidaat stellen, komen deze automatisch op in teamverband. Indien er zich meer dan twee kandidaten aandienen, staat het het verkiezingscomité vrij de opkomst tijdens de verkiezingen te organiseren naar eigen goeddunken (twee teams t.o.v. elkaar, drie verkiesbare personen voor twee functies…).

Indien men voor andere functies ook wenst op te komen in team, dient dit voorgelegd te worden aan het kiescomité. Hierna dient dit gestemd te worden door de huidige werkelijke leden, met uitzondering van de werkelijke leden die deel willen uitmaken van de functie die wordt uitgebreid, en met uitzondering van de werkelijke leden die op dat moment het kiescomité voorzitten, op de AV ten laatste een week voor de deadline voor het indienen van de kandidaturen.

11.3.2bis. Indien men een nieuwe functie wenst te introduceren, dient dit eveneens voorgelegd te worden aan het kiescomité. Hierna dient dit gestemd te worden door de huidige werkelijke leden, met uitzondering van de werkelijke leden die deel willen uitmaken van de functie die eventueel wordt uitgebreid, op de AV ten laatste een week voor de deadline voor het indienen van de kandidaturen.

11.3.3. Onder geen beding is het mogelijk zich kandidaat te stellen voor meerdere functies binnen het VPPK praesidium. Alle kandidaturen dienen ook steeds voorafgaand aan de verkiezingen te worden ingediend bij het verkiezingscomité, inclusief cantusfuncties.

 ARTIKEL 12 – VERLOOP VAN DE VERKIEZINGEN

 12.1. Duur – locatie

12.1.1 De duur van de verkiezingen is maximaal 5 dagen en wordt in samenspraak met vzw VPPK vastgelegd. Het kiescomité staat in voor de bekendmaking van deze dagen onder haar leden.

12.1.2 De voornaamste locatie van de verkiezingen zijn de gebouwen van de Universiteit Gent. Met als extra locaties het officiële kringcafé en een cantuszaal voor de cantusfuncties te verkiezen (cantor, zedenmeester & schachtentemmer) en eventueel via online platformen indien het kiescomité hiervoor opteert.

 12.2. Reclame voorzien door vzw VPPK

12.2.1. Met de financiële middelen van vzw VPPK voorziet het verkiezingscomité in, schriftelijke communicatie, een Powerpoint presentatie en communicatie via de website (www.vppk.be) en andere sociale media.

11.2.2. Affichering gebeurt door het verkiezingscomité op de door vzw VPPK voorziene plaats. De verdeling van de schriftelijke communicatie alsook communicatie via de website is de volledige verantwoordelijkheid van het kiescomité. Het verkiezingscomité mag echter enkel de door de kandidaten aangereikte inhoud aan de leden presenteren. Het verkiezingscomité behoudt zich het recht om een presentatie met zelf gekozen materiaal te maken. Deze presentatie kan ingevuld worden op verschillende wijzen, zoals bv. een Powerpoint Presentatie of videomateriaal dat online geplaatst kan worden,… Hierbij is het de bedoeling om de kandidaten voor te stellen aan de stemgerechtigden. Kandidaten mogen echter niet belachelijk gemaakt worden noch mag de inhoud op enige wijze kwetsend, racistisch, seksistisch of suggestief zijn. Het verkiezingscomité voorziet ook in een uurrooster voor die presentaties.

12.3. Reclame voorzien door de kandidaten zelf

12.3.1. De reclame voorzien door de kandidaten mag op geen enkele wijze overlappen met de door het verkiezingscomité voorziene reclamemiddelen. Toegelaten middelen van eigen promotie zijn flyers, sociale media, mond tot mond reclame, en eventuele goodies. Kandidaten mogen nooit gebruik maken van het ledenbestand van vzw VPPK.

12.3.2. De kandidaten mogen pas starten met campagne voeren vanaf een door het kiescomité vooraf bepaald moment. Hieronder valt ook individueel lobbyen.

12.3.3. De door kandidaten voorziene reclame mag het budget van maximaal 20 euro per kandidatuur (dus niet per persoon indien één kandidatuur meerdere personen bevat) niet overstijgen. Enkel het duo dat opkomt voor de functies Praeses en Vice-Praeses mogen hun budget verhogen tot €40. Het verkiezingscomité behoudt zich het recht om de kandidaten ter verantwoording te roepen indien zij gerede twijfel heeft dat het budget overschreden wordt. De kandidaat dient het verkiezingscomité het tegendeel te bewijzen om een sanctie (zoals beschreven in art. 12.6), opgelegd door het verkiezingscomité te vermijden.

12.3.4. Indien de kandidaten natura sponsoring ontvangen moeten zij deze ter beschikking stellen van het verkiezingscomité die voor een rechtmatige verdeling van de middelen zal zorgen tussen alle kandidaten. Het verkiezingscomité is verplicht dit te communiceren naar alle kandidaten toe. Alle soorten naturasponsoring moeten dus ook gecommuniceerd worden naar het kiescomité.

12.3.5. Het is op geen enkele wijze de bedoeling dat kandidaten hun reclame gaan gebruiken om een anti-campagne te voeren. De reclame dient om zichzelf te promoten en niet om afbreuk te doen aan anderen. Verder mag de reclame niet kwetsend, racistisch, seksistisch of suggestief zijn. Wanneer het verkiezingscomité dit artikel geschonden acht kan ze hiervoor een sanctie opleggen. Het behoort dan ook tot verkiezingscomité om een duidelijke invulling te geven aan de term ‘anti-campagne’.

 12.4. Het stemmen

12.4.1. Bij het stemmen zullen er twee procedures gebruikt worden. Een eerste procedure behelst de toegetreden leden, de werkelijke leden en de gedoopte leden, een tweede behelst de stemming op de cantus voor de cantusfuncties. Deze procedures kunnen aangepast worden indien deze niet meer mogelijk zijn omwille van overmacht. Men dient er wel alles aan te doen om de verkiezingen in zo’n groot mogelijke mate volgens de normale verkiezingsprocedures te laten doorgaan, zoals deze in dit verkiezingsreglement beschreven staan. In geval van overmacht kan het verkiezingscomité de verkiezingsprocedure op een andere manier, die wel mogelijk is en naar eigen goeddunken, inrichten.

12.4.2 De toegetreden leden, werkelijke leden en gedoopte leden dienen het door het verkiezingscomité voorziene stemformulier in te vullen. Om dit formulier te krijgen dienen zij wel hun naam te vermelden en hun FK-lidkaart te tonen aan het comité of gedoopt te zijn bij het VPPK. Deze beschikt over een lijst van stemgerechtigden in geval van twijfel omtrent de authenticiteit van de lidkaart. Zij brengen hun stem uit in aanwezigheid van minimaal één functionaris van het comité die zich op dat moment op de daartoe voorziene locaties bevindt, zoals beschreven in artikel 12.1.2. De toegetreden leden brengen steeds één stem per functie uit waarbij zij de keuze krijgen uit voor, tegen of onthouding (meerderheid) wanneer er slechts 1 kandidaat is. Indien er meerdere kandidaten zijn, kiezen ze uit ‘naam voorkeur’, tegen (dus tegen alle kandidaten), of onthouding (meerderheid). Dit laatste geldt echter niet bij de verkiezing van de cantusfuncties. Hier wordt zowel bij de kiescantus als bij de facultaire stemming gewerkt met ‘voor’, ‘tegen’ of ‘onthouding’ (meerderheid) per kandidaat en dus niet per functie.

De toegetreden leden, werkelijke leden en gedoopte leden dienen het door het verkiezingscomité voorziene stemformulier in te vullen. Om dit formulier te krijgen dienen zij wel hun naam te vermelden en hun FK-lidkaart te tonen aan het comité of gedoopt te zijn bij het VPPK. Deze beschikt over een lijst van stemgerechtigden in geval van twijfel omtrent de authenticiteit van de lidkaart. Zij brengen hun stem uit in aanwezigheid van minimaal één functionaris van het comité die zich op dat moment op de daartoe voorziene locaties bevindt, zoals beschreven in artikel 12.1.2. De toegetreden leden brengen steeds één stem per functie uit waarbij zij de keuze krijgen uit voor, tegen of onthouding (meerderheid) wanneer er slechts 1 kandidaat is. Indien er meerdere kandidaten zijn, kiezen ze uit ‘naam voorkeur’, tegen (dus tegen alle kandidaten), of onthouding (meerderheid). Dit laatste geldt echter niet bij de verkiezing van de cantusfuncties. Hier wordt zowel bij de kiescantus als bij de facultaire stemming gewerkt met ‘voor’, ‘tegen’ of ‘onthouding’ (meerderheid) per kandidaat en dus niet per functie.

12.4.3. De functies praeses, vice-praeses, quaestor en secretaris zullen door de werkelijke leden bekrachtigd worden zoals dat in de statuten voorzien is daar deze functies tevens het bestuursorgaan zullen vormen van vzw VPPK.

12.4.4. Betreffende het stemmen van de functies cantor, schachtentemmer en zedenmeester.

  1. De volgende functies worden deels verkozen op de overdrachtscantus: zedenmeester, cantor en schachtentemmer. Deze kiescantus vindt plaats na de bekendmaking van uitslag van de facultaire verkiezingen. De exacte uitslag van de facultaire stemming betreffende de cantusfuncties wordt nog niet meegedeeld voor de stemming tijdens de overdrachtscantus. Er wordt wel meegedeeld of er al dan niet een meerderheid behaald is tijdens de facultaire stemming.
  2. Zowel op de facultaire verkiezing als op de kiescantus dient er een meerderheid zoals beschreven in artikel 13.1.1 behaald te worden.
  3. De stemming op de cantus telt voor 60% van de stemmen, de facultaire stemronde telt voor 40% van de stemmen. De omrekening gebeurt zoals in volgende spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ynUqvgAq4uvv-PMk5qY9yIPqbFqIgqkfGcu1TGBJXw/edit?fbclid=IwAR2NLYeb6UswuYAGrnV8qvei4Kf5Q_YtBtt8fgYl2hnzjalf9vlmN0BUeOM#gid=0
  4. Indien de stemming van cantor, zedenmeester en schachtentemmer omwille van overmacht en enkel en alleen omwille van overmacht niet op een cantus kan doorgaan, kan ook deze stemming doorgaan via een online verkiezingsprocedure. Het is dan denkbaar dat deze online verkiezingsprocedure niet helemaal gelijkaardig is aan de normale verkiezingsprocedure voor cantusfuncties, die zoals volgt beschreven staat:

 

  1. De verkiezingsuitslag van de overige functies dient reeds gekend te zijn indien men de overdrachtscantus wilt houden.
  2. De kiesgerechtigden op de overdrachtscantus om de functies zedenmeester, cantor en schachtentemmer te verkiezen, zijn personen die gedoopt en ontgroend zijn bij vzw VPPK. Daarenboven moet men fysiek aanwezig zijn op de cantus (geen volmachten).
  3. Op de kiescantus zelf moeten alle kandidaten voor een bepaalde cantusfunctie aanwezig zijn en dit vóór met de eigenlijke verkiezingen wordt begonnen. Zoniet behoudt het verkiezingscomité het recht om de kandidatuur in te trekken.
  4. Het totaal aantal stemmen wordt net voor de verkiezingsronde per elke cantusfunctie apart bepaald. Leden die later toekomen tijdens de verkiezing van een bepaalde functie verliezen hun stemrecht, de stem van leden die vroegtijdig de verkiezingen verlaten, wordt van het totaal aantal stemmen afgetrokken.
  5. Elke commilito heeft 1 stem. Een erelid, de senior & pro-senioren hebben 2 stemmen.
  6. Het verkiezen van bovenvernoemde functies (zedenmeester, cantor en schachtentemmer) verloopt als volgt:

– Er is maar 1 ronde.

– Tijdens deze ronde doen de kandidaat/kandidaten een speech van maximum 5

minuten. Terwijl de ene kandidaat zijn speech houdt, moet(en) de tegenkandidaat/-kandidaten buiten de zaal wachten tot het zijn/haar beurt is. Tijdens deze ronde is het toegestaan om op aanvraag van de hoofdtafel of corona een bepaald aspect die gepaard gaat met de functie voor te tonen.

– Na de speech volgen er vragen uit de corona

– De praeses en het kiescomité behouden het recht irrelevante vragen af te blokken

– Na het speechen van alle kandidaten wachten deze buiten terwijl het verkiezingscomité de stemmen telt.

– Volgende stemmen zijn mogelijk: Voor, tegen, onthouding (meerderheid). Dit geldt zowel in het geval van 1 kandidaat als bij meerdere kandidaten.

12.4.6. Na deze stemronde dient het verkiezingscomité de stemmen te tellen, en deze te verrekenen met de faculteitsstemmen zoals in de omrekening beschreven in artikel 12.4.4.c.

12.4.7. De verkiezingen worden gehouden in het eerste deel van de cantus.

12.4.8. De stemming gebeurt anoniem a.d.h.v. pen & papier.

12.4.9. De kandidaten houden het recht te stoppen met de verkiezing wanneer zij dit wensen.

12.4.10. Slechts na het plaatsvinden van de stemrondes voor cantor, zedenmeester en schachtentemmer mag men beginnen aan de lintenoverdracht.

12.4.10.Bis. Het kan zijn dat niet voor elke cantusfunctie een kandidaat verkozen raakt na de eerste stemronde. Indien dit het geval is, kan iedereen die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 11.1.1 zich kandidaat stellen om de niet-ingevulde functie op zich te nemen tijdens een tweede stemronde op diezelfde overdrachtscantus. Hierbij wordt er niet langer rekening gehouden met de uitslag van de facultaire verkiezingen. Indien er geen kandidaten zijn of deze nieuwe kandidaten na de tweede stemronde eveneens geen meerderheid behalen op de cantus, dan staat deze functie open tot dit besproken wordt op de volgende AV waar de werkelijke leden van vzw VPPK de toekomstige invulling van de functie bepalen.

12.4.11. Deze cantus dient gesloten (m.a.w. niet open voor niet-gedoopten bij vzw VPPK) te zijn tijdens de verkiezingen en de overdracht van de linten.

12.4.12. De cantus kan na het officiële gedeelte open worden gezet voor bezoekende/bevriende kringen. Dit is volledig de beslissing van de aftredende senior.

 12.5. Niet toegelaten praktijken

12.5.1. Het verkiezingscomité behoudt zich het recht, in samenspraak met het bestuursorgaan, sancties te voorzien voor volgende praktijken: het gebruik van zowel fysiek als verbaal geweld tijdens de campagne, intimidatie van andere kandidaten en van het verkiezingscomité, overschrijden van het toegestane budget, omkopen van stemgerechtigden, beschadiging van eigendommen, het niet respecteren van vooropgestelde deadlines, het niet respecteren van het verkiezingsreglement, chantage, anti-campagnevoering en lobbyen ter campagnevoering voor de gestelde datum.

12.5.2. Het verkiezingscomité behoudt zich het recht om extra sancties op te leggen aan kandidaten die de wet overtreden binnen het kader van de verkiezingen.

 12.6. Sancties

12.6.1. Elke sanctie moet gemotiveerd worden tijdens de AV van vzw VPPK.

12.6.2. Het verkiezingscomité kan voorzien in volgende sancties: een waarschuwing van de kandidaat of het schrappen van de kandidatuur.

12.6.3. Er kan ook steeds geopteerd worden om in samenspraak met alle betrokken partijen een alternatieve sanctie uit te werken. Deze sanctie moet goedgekeurd worden door alle partijen alsook door het verkiezingscomité.

 ARTIKEL 13 – DE VERKIEZINGSUITSLAG

 13.1. Meerderheden en quorum

13.1.1 Kandidaten worden verkozen bij eenvoudige meerderheid zijnde de helft + 1 voorstem.

13.1.2. Indien er twee of meerdere kandidaten tegen elkaar opkomen worden zij verkozen indien zij een meerderheid van de stemmen hebben. Zolang deze meerderheid maar het aantal onthoudingen overschrijdt.

13.1.3. Indien er meer onthoudingen zijn dan voor of tegenstemmen voor een functie behoudt het verkiezingscomité zich het recht om deze kandidaat al dan niet te erkennen als praesidiumlid. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden op de eerstvolgende AV.

 13.2. Ongeldige stemmen

13.2.1. Stemmen worden ongeldig verklaard indien er: niet voor elke functie een stem is uitgebracht, meerdere stemmen door dezelfde stemmer voor een functie zijn uitgebracht (met uitzondering van de cantusfuncties),indien men niet stemgerechtigd is of indien er een notie is van de identiteit van de stemgerechtigde en anonimiteit niet gegarandeerd kan worden.

 13.3. Bekrachtiging van de uitslag

13.3.1. De AV van vzw VPPK zal de stemuitslag van de toegetreden leden integraal goedkeuren als één lijst.

13.3.2. Indien de mening van de AV omtrent het bestuursorgaan danig verschilt van die van de toegetreden leden zal de stemuitslag van de toegetreden leden als leidraad gebruikt worden voor de vorming van het nieuwe bestuur.